Historia

1998

Towarzystwo Biologii Rozrodu zostało zarejestrowane w dniu 15 września 1998 r. Wcześniej, 6 stycznia 1998 odbyło się zebranie członków-założycieli Towarzystwa, na którym przedstawiono tematykę w zakresie biologii rozrodu w różnych ośrodkach naukowych Polski.

Wybrano Tymczasowy Zarząd TBR, w skład którego weszli:

1. Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Zięcik
2. Z-ca Przewodniczącego: prof. dr hab. Jerzy Jakowicki
3. Sekretarz: dr Włodzimierz Kordan
4. Skarbnik: dr Bożena Szafrańska

Pierwsze zebranie Tymczasowego Zarządu odbyło się 16 kwietnia 1998 r. Na tym i na następnych zebraniach opracowano Statut Towarzystwa, ustalono nazwę Czasopisma (Reproductive Biology) i wybrano Redaktora Naczelnego (prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa) oraz ustalono program I Zjazdu TBR.

1999

Pierwszy Zjazd TBR odbył się w dniach 4 – 5 czerwca 1999 r. w Mierkach k/Olsztyna. Na Zjeździe zarejestrowanych było 142 uczestników.

Zarząd Główny Towarzystwa został wybrany na Walnym Zgromadzeniu członków.

W skład Zarządu Głównego weszli:

1. Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Zięcik
2. Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Lidia Wenda-Różewicka
3. Sekretarz: dr Barbara Gawrońska
4. Skarbnik: dr Władysław Kordan

2001

II Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu odbył się w Warszawie w dniach 5 – 8 czerwca 2001 r. W Zjeździe udział brało 135 uczestników.

Na posiedzeniu Zarządu Głównego TBR w dniu 23 listopada 2001 r. ustanowiono Nagrodę im. Prof. Władysława Bielańskiego oraz wybrano Kapitułę Nagrody w składzie:

1. prof. dr hab. Jerzy Strzeżek – przewodniczący
2. prof. dr hab. Adam J. Zięcik – z-ca przewodniczącego
3. prof. dr hab. Bronisława Chełmońska
4. prof. dr hab. Maciej Kurpisz
5. prof. dr hab. Janusz Rząsa

2002

III Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu odbył się w Międzyzdrojach w dniach 4 – 7 września 2002 r. wspólnie z Polskim Towarzystwem Histochemików i Cytobiologów. W Zjeździe udział wzięło 250 uczestników.

Nagrodę im. W. Bielańskiego w roku 2002 otrzymała: dr Karolina Piotrowska za pracę „Przestrzenna organizacja zarodka w przedimplantacyjnym rozwoju myszy”.

Na Walnym Zgromadzeniu członków w dniu 5 września 2002 r. wybrano nowy Zarząd Główny oraz uchwalono zmiany w Statucie dotyczące: skrócenia Kadencji władz Towarzystwa do 3 lat, składu Zarządu Głównego oraz opłat członkowskich.

W skład Zarządu Głównego na lata 2002-2005 weszli:

1. Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Zięcik
2. Wiceprzewodniczący: dr hab. Dariusz J. Skarzyński
3. Skarbnik: dr hab. Bożena Szafrańska
4. Sekretarz: dr Aneta Andronowska

2004

W roku 2004 TBR nawiązał współpracę z Sekcją Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (SPIN PTG).

Pierwszym owocem współpracy było zorganizowanie w dniach
11–13 maja 2004 r. w Białowieży wspólnego sympozjum naukowego SPIN-TBR Biologia Rozrodu oraz Zdrowie Reprodukcyjne Człowieka.

Dyskutowano najistotniejsze zagadnienia dotyczące diagnostyki i terapii niepłodności człowieka oraz fizjologii, biochemii i biotechnologii rozrodu zwierząt. Wygłoszono 22 referaty i przedstawiono 29 doniesień klinicznych z medycyny rozrodu człowieka oraz 25 referatów i 50 doniesień naukowych z zakresu biologii rozrodu różnych gatunków zwierząt.

2005

IV Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu odbył się w Krakowie w dniach 22 – 24 września 2005 r.

Podczas Zjazdu, w dniu 22 września 2005 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TBR, podczas którego dokonano wyboru Zarządu Głównego TBR na lata 2008 – 2011.

W skład Zarządu Głównego na lata 2005-2008 weszli:

1. Prezes: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
2. Wiceprezes: prof. dr hab. Leszek Bablok
3. Skarbnik: prof. dr hab. Bożena Szafrańska
4. Sekretarz: dr Aneta Andronowska

W ramach Zjazdu odbyło się również I polsko-japońskie seminarium naukowe Cutting-edge Reproductive Physiology – Regulation of Ovarian Function zorganizowane pod patronatem i ze wsparciem finansowym Polskiej Akademii Nauk i Japońskiego Towarzystwa Wspierania Nauki (Japanese Society for Promotion of Science; JSPS).

2007

W dniach 12 – 14 marca 2007 r. odbyła się I Zimowa Konferencja TBR Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych zorganizowana przez Krakowski Oddział TBR, Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt PAN oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie.

więcej…

W dniach 5 – 7 września 2007 r. odbyło się w Mikołajkach Polsko-Francuskie Sympozjum Endokrynologia Rozrodczości zorganizowane przez Klinikę Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku

2008

V Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu odbył się we Wrocławiu w dniach 10 – 13 września 2008 r.
Głównym organizatorami Zjazdu byli: TBR, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Akademia Medyczna we Wrocławiu.

więcej…

2009

W roku 2009, TBR nawiązało ścisłą współpracę z Polskim Towarzystwem Medycyny Rozrodu (PTMR), którego przewodniczącym był prof. Sławomir Wołczyński (również członek Zarządu naszego Towarzystwa).

W dniach 23 – 25 kwietnia 2009 r. odbyło się w Krakowie II Polsko – Francuskie Sympozjum Endokrynologia Rozrodczości.

więcej…

2010

W dniach 17 – 19 lutego 2010 r. w Zakopanem odbyła się II Zimowa Szkoła TBR Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodu zorganizowana przez Krakowski Oddział TBR, Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt PAN oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie.

więcej…

W dniach 27 – 29 maja 2010 r. odbyło się w Warszawie międzynarodowe Sympozjum Naukowe Problemy Prokreacji w Polsce Etyka prokreacji w Polsce: czy istnieje szansa na kompromis ?, zorganizowane przez 3 współpracujące towarzystwa naukowe: PTMR, SPIN-PTG i TBR oraz Polskie Towarzystwo Andrologiczne (PTA) i Sekcję Andrologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (SA-PTG).

więcej…

2011

W dniach 7 – 10 września 2011 r. w Polańczyku odbył się VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Głównymi organizatorami Zjazdu byli: TBR, Komitet Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Rzeszowski.

więcej…

W dniach 13 – 15 września 2011 r. w Morioce (Japonia) odbyło się II Polsko – Japońskie seminarium naukowe Cutting Edge of Reproductive Physiology – from Gametes to the Baby finansowane w ramach współpracy między Polską Akademią Nauk a Japońskim Towarzystwem Wspierania Nauki (JSPS).

więcej…

2012

1st Joint Polish-German Conference odbyła się w dniach 29 lutego – 2 marca 2012 r. w Berlinie w ramach Februartagung, spotkania niemieckich towarzystw naukowych (weterynaryjnych, medycznych, zootechnicznych i biologicznych).

więcej…

W dniach 16 – 17 listopada 2012 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej oraz Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku miała miejsce konferencja pt. Postępy w leczeniu niepłodności – 25 lat dziecka z in vitro

więcej…

2013

III Zimowa Szkoła TBR pt. Lokalne i Centralne Regulacje Procesów Rozrodu odbyła się w dniach 30 stycznia – 1 lutego 2013 r. w Zakopanem. Organizatorami byli Krakowski Oddział TBR i Komitet Biologii Rozrodu PAN.

więcej…

W dniach 27 lutego – 1 marca 2013 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zorganizowano konferencję Reproductive Biology, Biotechnology, Animal Welfare and Biodiversity

więcej…

W dniach 9 – 12 czerwca 2013 r. w Olsztynie miała miejsce konferencja 9th International Conference on Pig Reproduction.

W wyniku porozumienia pomiędzy Lokalnym Komitetem Organizacyjnym reprezentowanym przez prof. Adama Zięcika a Towarzystwem Biologii Rozrodu reprezentowanym przez prof. Jana Kotwicę, Towarzystwo zostało współorganizatorem konferencji oraz warsztatów naukowych zorganizowanych dla praktyków-hodowców.

więcej…

W dniach 5 – 6 września 2013 r. we Wrocławiu odbyło się sympozjum naukowe Ludwig-Fraenkel Symposium: Endocrine Control of Corpus Luteum Function. Konferencję zorganizowano ku pamięci wybitnego niemieckiego naukowca, Ludwika Fraenkela

więcej…

2014

W dniach 30 – 31 marca 2014 r. w Olsztynie miały miejsce warsztaty z zakresu opracowania wyników badań naukowych i przygotowania publikacji naukowej, adresowane głównie do młodych (do 35 roku życia) członków Towarzystwa.

VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu połączony ze zjazdami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Sekcją Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Ośrodkiem Studiów na Płodnością Człowieka, odbył się w dniach 11 – 13 września 2014 r. w Toruniu.

Podczas Zjazdu, w dniu 12 września 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TBR, podczas którego dokonano wyboru Zarządu Głównego TBR.

więcej…

W listopadzie 2014 r. najwyższe wyróżnienie Towarzystwa Medal TBR przyznano: Prof. Lidii Wenda-Różewickiej za cenne zasługi w powołaniu oraz organizacji i rozwoju Towarzystwa Biologii Rozrodu

2015

W sierpniu 2015 r. zapoczątkowano program stażowy TBR.
Ze wsparcia w pierwszej edycji programu skorzystało sześć osób.

Medal TBR, najwyższe wyróżnienie Towarzystwa przyznano Prof. Nafisowi Rahmanowi za szczególne zasługi dla rozwoju naukowego młodych ludzi z Polski, których tak wielu gościł w swoim laboratorium oraz za cenny udział w rozwoju i promocji czasopisma Reproductive Biology.

Z dniem 16 września 2015 r. na stanowisko Redaktora Naczelnego czasopisma Reproductive Biology wybrano Prof. Nafisa Rahmana.

więcej…

2016

IV Zimowa Szkoła TBR odbyła się w dniach 3 – 4 lutego 2016 r. w Zakopanem. Wyniki badań zaprezentowano w formie wystąpień (36) i posterów (65). Zgodnie z tradycją podczas obrad wyróżniono najlepszą prezentację i najlepszy poster, przyznano również wyróżnienie specjalne za najlepszą prezentację metodyczną.

2017

W czerwcu 2017 r. przyznano najwyższe wyróżnienie Towarzystwa, Medal TBR, Prof. Renacie Ciereszko za 15 lat niestrudzonego redagowania czasopisma Reproductive Biology.

VIII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, odbył się w dniach 7–8 września 2017 r. w Olsztynie.

więcej…

Podczas Zjazdu, dnia 8 września 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TBR, podczas którego dokonano wyboru Zarządu Głównego TBR.

W skład Zarządu Głównego na lata 2017-2020 weszli:

1. Prezes: prof. Andrzej Sechman
2. Wiceprezes: prof. Monika M. Kaczmarek
3. Sekretarz: dr hab. Małgorzata Kotula-Balak
4. Skarbnik: dr hab. Anna Korzekwa

Członkowie Zarządu:

1. Prof. Andrzej Herman
2. Prof. Marta Kankofer
3. Prof. Dorota Lechniak-Cieślak
4. Prof. Dorota Zięba-Przybylska
5. Dr hab. Agnieszka Rak.

Kapituła Nagrody Naukowej TBR im. W. Bielańskiego pod kierunkiem dr hab. Edyty Molik przyznała nagrodę dr Joannie Nyncy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, za cykl oryginalnych prac badawczych, dotyczących charakterystyki i proteomicznej analizy białek układu rozrodczego pstrąga tęczowego.

2018

W dniach 5-6 lipca 2018 r. w Krakowie odbyły się warsztaty dla najmłodszych członków TBR z zakresu opracowania wyników badań naukowych, przygotowania i publikacji prac naukowych. Uczestniczyło w nich dwadzieścia jeden osób.

więcej…

V Zimowa Szkoła TBR odbyła się 13-15 lutego 2018 r. w Zakopanem. Wyniki badań zaprezentowano w formie wystąpień (36) i posterów (41). Zgodnie z tradycją podczas obrad wyróżniono najlepszą prezentację i najlepszy poster.

W czerwcu 2018 r. uruchomiono dodatkowe wsparcie dla członków TBR. Częściowe lub pełne finansowanie wyjazdu stażowego w ramach programu Staże TBR otrzymało sześć osób (3 staże zagraniczne i 3 staże krajowe w tym 2 terenowe – zebranie materiału badawczego).

2019

Towarzystwo objęło patronat nad czwartą edycją Sympozjum Perspektywy w ochronie bioróżnorodności, które odbyło się 7-8 listopada 2019 r. w Białowieży.

więcej…

W październiku 2019 r. uruchomiono I edycję programu finasowania publikacji w „Open Access”. Finasowanie otrzymała jedna publikacja.

W marcu 2019 r. uruchomiono II edycję programu finasowania publikacji w „Open Access”. Finasowanie otrzymały dwie publikacje.

2020

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 IX Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu został przełożony na rok 2021.

We wrześniu 2020 r. ponownie uruchomiony został program Staże TBR na częściowe lub pełne finansowanie wyjazdu stażowego. Wsparcie uzyskało dwanaście osób (1 staż zagraniczny i 8 staży krajowych w tym 3 terenowe – zebranie materiału badawczego).

Kapituła Nagrody Naukowej TBR im. W. Bielańskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Moniki M. Kaczmarek przyznała wyróżnienie dwóm młodym pracownikom nauki.

więcej…

Kapituła Medalu TBR postanowiła wyróżnić najwyższym wyróżnieniem towarzystwa sześciu wieloletnich członków towarzystwa.

więcej…