Członkostwo

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa stają się osoby pracujące w zakresie biologii rozrodu człowieka i zwierząt po złożeniu deklaracji i zatwierdzeniu przez Zarząd Główny. Członków zwyczajnych przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji kandydata Zarząd Główny Towarzystwa. Kandydat powinien posiadać pisemną rekomendację dwóch członków wprowadzających. Kandydatów na członków honorowych i wspierających proponuje Zarząd Główny, a wybiera Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

Członek zwyczajny ma prawo:
brać udział w zjazdach i konferencjach Towarzystwa,
brać czynny udział we wszystkich działaniach i inicjatywach organizowanych przez Towarzystwo,
wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
korzystać z porad, pomocy i urządzeń Towarzystwa,
zgłaszać postulaty i wnioski do władz Towarzystwa.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
czynne uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa i propagowanie jego działalności,
przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
przestrzeganie norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,
regularne opłacanie składek członkoskich.

Członkowie honorowi

Członkiem Honorowym Towarzystwa może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa lub o wybitnych zasługach naukowych lub organizacyjnych w obszarze nauk związanych z biologią rozrodu człowieka i zwierząt.  Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

Członkowie wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie organizacyjne i finansowe na cele statutowe Towarzystwa.  Członkowie wspierający są zobowiązani do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał Towarzystwa.

Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa lub o wybitnych zasługach naukowych lub organizacyjnych w obszarze nauk związanych z biologią rozrodu człowieka i zwierząt. 

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie organizacyjne i finansowe na cele statutowe Towarzystwa. 

Członkowie wspierający są zobowiązani do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał Towarzystwa.


Składki

Roczna składka członkoska wynosi 50 zł dla wszystkich członków zwyczajnych TBR.

Roczna składka członkoska dla emerytowanych pracowników nauki oraz doktorantów i młodych pracowników nauki (do 35 lat) wynosi 10 zł.

Składki

Roczna składka członkoska wynosi 50 zł dla wszystkich członków zwyczajnych TBR.

Roczna składka członkoska dla emerytowanych pracowników nauki oraz doktorantów i młodych pracowników nauki (do 35 lat) wynosi 10 zł.