Statut Towarzystwa Biologii Rozrodu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Towarzystwo Biologii Rozrodu zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar RP, a siedzibą miasto Olsztyn.

§ 3

 1. Towarzystwo może powoływać oddziały oraz sekcje i zespoły.
 2. Towarzystwo może wydawać czasopismo. Decyzję o wydawaniu czasopisma podejmuje Zarząd Główny w uchwale określającej cel, przedmiot, nazwę i zasady organizacyjne czasopisma.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji naukowych, lekarskich i społecznych, jeżeli przynależność do nich służy realizacji celów Towarzystwa.

§ 5

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci i odznaki według wzorów ustalonych przez Zarząd Główny i zatwierdzonych przez Komisję Rewizyjną.

§ 6

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cel i środki działania

§ 7

Celem Towarzystwa jest inicjowanie i organizowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do rozwoju nauk związanych z biologią rozrodu człowieka i zwierząt, a w szczególności:

 • upowszechnianie i popularyzacja zdobyczy naukowych,
 • popieranie twórczości naukowej,
 • inicjowanie prac naukowo-badawczych i organizacyjnych w zakresie zainteresowań Towarzystwa,
 • inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń i współpracy naukowej z zagranicą.

§ 8

Cele statutowe Towarzystwo realizuje przez:

 1. organizowanie konferencji i zjazdów naukowych,
 2. organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki,
 3. współpracę z pokrewnymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi,
 4. prowadzenie działalności wydawniczej,
 5. ogłaszanie konkursów na prace naukowe z zakresu biologii rozrodu człowieka i zwierząt,
 6. opiniowanie stanu, potrzeb i kierunków rozwoju biologii rozrodu człowieka i zwierząt,
 7. przyznawanie nagród oraz subwencji na badania z zakresu biologii rozrodu człowieka i zwierząt oraz na udział członków Towarzystwa w zjazdach i szkoleniach zagranicznych,
 8. współdziałanie z samorządem terytorialnym, instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością Towarzystwa,
 9. podejmowanie wszelkich innych prac i działań zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu biologii rozrodu człowieka i zwierząt oraz nauk pokrewnych,

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby pracujące w zakresie biologii rozrodu człowieka i zwierząt. Ustanie stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę nie pozbawia członka praw członkowskich, ani prawa wstąpienia do Towarzystwa.
 2. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa lub o wybitnych zasługach naukowych lub organizacyjnych w obszarze nauk związanych z biologią rozrodu człowieka i zwierząt.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie organizacyjne i finansowe na cele statutowe Towarzystwa.

§ 11

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji kandydata Zarząd Oddziału Towarzystwa. Kandydat powinien posiadać pisemną rekomendację dwóch członków wprowadzających.
 2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego Towarzystwa, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
 3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Członkostwo honorowe osobom fizycznym nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. brać udział w zjazdach i konferencjach Towarzystwa,
 2. brać czynny udział we wszystkich działaniach i inicjatywach organizowanych przez Towarzystwo,
 3. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
 4. korzystać z porad, pomocy i urządzeń Towarzystwa,
 5. zgłaszać postulaty i wnioski do władz Towarzystwa.

§ 13

 1. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 14

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. czynne uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa i propagowanie jego działalności,
 2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 3. przestrzeganie norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,
 4. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 15

 1. Członkowie wspierający mogą:
  • brać udział w zjazdach i konferencjach Towarzystwa,
  • uczestniczyć z głosem doradczym we wszystkich działaniach i inicjatywach Towarzystwa,
  • zgłaszać postulaty i wnioski do władz Towarzystwa.
 2. Członkowie wspierający są zobowiązani do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał Towarzystwa.

§ 16

Członkostwo ustaje wskutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
 2. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 24 miesiące,
 3. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
 4. wykluczenia decyzją Zarządu Głównego za działalność na szkodę Towarzystwa, nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał Towarzystwa oraz w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych,
 5. likwidacji Towarzystwa.

§ 17

 1. Skreślenie z listy członków może nastąpić nie wcześniej niż w miesiąc po uprzednim pisemnym upomnieniu.
 2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Oddziału, a w jego braku Zarząd Główny. Ponownego przyjęcia do Towarzystwa członka, uprzednio skreślonego za niepłacenie składek, może dokonać Zarząd Oddziału, po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego.
 3. O skreśleniu z listy członków oraz wykluczeniu zawiadamia się członka z podaniem przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 4. Od decyzji zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o decyzji. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 18

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie członków;
 2. Zarząd Główny;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą sprawować tych samych funkcji dłużej niż 2 kolejne kadencje.
 3. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.
 4. Kadencja władz kończy się z chwilą wyboru nowych władz.

§ 20

 1. W okresie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełnienia składu organu poprzez powołania nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji.
 2. Powołania dokonuje uchwałą organ, którego skład został zmniejszony.
 3. W skład organu zostaje powołana osoba, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w wyborach do organu podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia, na którym dokonywano wyborów władz.
 4. W przypadku odmowy pełnienia funkcji, organ powołuje kolejną osobę według zasad określonych w zdaniu poprzednim.
 5. W razie braku kandydatów wyłanianych w sposób określony powyżej organ powołuje do swego składu innego członka.
 6. Liczba członków organu powołanych w sposób określony w ust. 1 – 5 nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 21

 1. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 2. Uchwały mogą być podejmowane przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że na zebraniu obecni są wszyscy członkowie, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 3. Uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane mimo braku formalnego zwołania posiedzenia organu, jeżeli na zebraniu obecni są wszyscy członkowie organu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia organu lub wniesienia spraw do porządku obrad.
 4. Uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

A. Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający.
 3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny raz na 3 lata, przed końcem kadencji.
 4. Walne Zgromadzenie może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

§ 23

 1. O pierwszym i drugim terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 14 dni przed terminem jego zwołania,
 2. Jeżeli w pierwszym terminie podanym do wiadomości członków nie ma obecnych 1/2 uprawnionych, uchwały Walnego Zgromadzenia podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków Towarzystwa,
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w ust. 1.

§ 24

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie do 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania (wniosku) i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Towarzystwa należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków i programu działalności Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie członkom swych władz absolutorium,
 3. wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie liczby ich członków,
 4. uchwalanie zmian statutu,
 5. rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez członków i władze Towarzystwa,
 6. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

§ 27

 1. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem obrad.
 2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządzony jest protokół, który podpisują przewodniczący zgromadzenia i protokolant. Protokół mogą przeglądać oraz czynić z niego odpisy wszyscy członkowie Towarzystwa.

B. Zarząd Główny

§ 28

 1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między walnymi zgromadzeniami i kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 2. Zarząd reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa uprawniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

§ 29

W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Towarzystwa, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zgromadzenia członków.

§ 30

 1. W skład Zarządu Głównego, wybieranego przez Walne Zgromadzenie wchodzą:
  • Prezes
  • Wiceprezes
  • Skarbnik
  • Sekretarz
  • co najmniej 3 członkowie wybrani przez Walne Zgromadzenie
 2. W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym uczestniczą także następujące osoby:
  • Prezes poprzedniej kadencji
  • Redaktor Naczelny Czasopisma wydawanego przez Towarzystwo,
  • Prezesi Zarządów Oddziałów Towarzystwa,
  • Przewodniczący Komitetu Biologii Rozrodu PAN.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego winny odbywać się co najmniej raz w roku, nie wliczając zebrań, organizowanych w czasie Zjazdów Towarzystwa.
 4. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

§ 31

Do kompetencji Zarządu Głównego należy kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa, a w szczególności:

 1. inicjowanie i zwoływanie kongresów, zjazdów i konferencji naukowych oraz ustalanie ich tematyki,
 2. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej,
 3. inicjowanie i utrzymywanie współpracy z innymi instytucjami i towarzystwami krajowymi i zagranicznymi,
 4. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, ustalanie wysokości składek członkowskich oraz sposobu ich podziału pomiędzy Zarząd Główny a Oddziały,
 6. realizacja uchwał walnego zgromadzenia,
 7. przyjmowanie darowizn, zapisów i nagród,
 8. wydawanie opinii i oświadczeń związanych z biologią rozrodu człowieka i zwierząt oraz z naukami pokrewnymi,
 9. kierowanie działalnością gospodarczą Towarzystwa oraz innymi przedsięwzięciami mającymi na celu pozyskanie środków dla realizacji celów statutowych,
 10. zawieranie umów oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w Statucie dla innych władz,
 11. skreślanie członków Towarzystwa zgodnie ze Statutem,
 12. wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego Statutu oraz podejmowanie czynności niezbędnych dla wykonania zadań Towarzystwa,
 13. powoływanie Oddziałów i określenie zakresu ich działania.

C. Komisja Rewizyjna

§ 32

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa, składa się z co najmniej 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 33

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. zgłaszanie Zarządowi wniosków i uwag w sprawie działalności Towarzystwa oraz żądanie wyjaśnień w tych sprawach,
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 34

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Członkowie Komisji uprawnieni są do przeglądania wszystkich ksiąg i dokumentów oraz sprawozdania bezpośredniego stanu majątkowego Towarzystwa.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Rozdział V

Oddziały Towarzystwa

§ 35

 1. Oddziały są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa, tworzonymi przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 5 członków założycieli.
 2. Zarząd Główny może podjąć uchwałę w sprawie rozwiązania Oddziału w przypadku:
  • spadku liczby członków poniżej 5,
  • uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału powziętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków,
  • nie realizowania statutowych zadań Towarzystwa,
  • braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego do dalszego istnienia Oddziału.
 3. Pierwsze Walne Zgromadzenie Oddziału odbywa się w obecności delegowanego członka Zarządu Głównego.
 4. Za zgodą wyrażoną przez Zarząd Główny Oddziały mogą posiadać osobowość prawną.
 5. Po utworzeniu Oddziału jego członkowie podejmują następujące czynności:
  • zbierają się na Walnym Zgromadzeniu programowo – wyborczym, dokonują wyboru władz Oddziału, przyjmują założenia programowe i zasady prowadzenia gospodarki finansowej Oddziału,
  • Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje się najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili zawiadomienia o utworzeniu Oddziału.
 6. Prezes Zarządu Oddziału informuje Zarząd Główny na piśmie o wyborze władz Oddziału.
 7. O utworzeniu Oddziału, składzie osobowym jego władz lub dokonanych zmianach osobowych Prezes Zarządu Oddziału zobowiązany jest do powiadomienia właściwych władz administracyjno – rejestrowych w terminie 14 dni od dokonania czynności.
 8. Prezes Zarządu Oddziału uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 9. Wyborów władz Oddziału dokonuje się w głosowaniu bezpośrednim, tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 36

 1. Władzami Oddziałów są:
  • Walne Zgromadzenie Oddziału
  • Zarząd Oddziału
 2. Walne Zgromadzenie Oddziału może powołać Komisję Rewizyjną Oddziału. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia par. 32, 33 i 34. Jeżeli Walne Zgromadzenie Oddziału zaniecha wyboru Komisji Rewizyjnej wówczas kontrolę prac Oddziału sprawuje Główna Komisja Rewizyjna.
 3. Oddział prowadzący samodzielną gospodarkę finansową musi posiadać Komisję Rewizyjną.
 4. W sprawach nie uregulowanych odrębnie dla władz Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz Towarzystwa.

A. Walne Zgromadzenie Oddziału

§ 37

 1. Walne Zgromadzenie członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału biorą udział członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający.
 3. Walne Zgromadzenie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd raz na 3 lata.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia członków.
 5. O pierwszym i drugim terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału zarząd zawiadamia członków nie później niż na 7 dni przed terminem jego zwołania.
 6. Jeżeli w pierwszym terminie podanym do wiadomości członków nie ma obecnych 1/2 uprawnionych, uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków Oddziału.
 7. Walne Zgromadzenie Oddziału może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w ust. 5.
 9. Zarząd Główny może zwołać Walne Zgromadzenie Oddziału w przypadkach gdy Zarząd Oddziału:
  • pomimo złożenia wniosku nie zwołał Walnego Zgromadzenia Oddziału,
  • nie realizuje swoich statutowych obowiązków lub w ogóle zaprzestał działalności.

§ 38

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału powinno być zwołane w terminie do 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania (wniosku) i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

B. Zarząd Oddziału

§ 39

 1. Na czele Oddziału stoi Prezes, który reprezentuje jednoosobowo Oddział na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  • realizowanie celów Towarzystwa na obszarze objętym jego działaniem,
  • przyjmowanie do Towarzystwa członków zwyczajnych,
  • pobieranie składek członkowskich od członków Oddziału i odprowadzanie ich do Zarządu Głównego do 30 marca,
  • sporządzanie sprawozdania finansowego Oddziału za każdy rok kalendarzowy, zawierającego aktualną liczbę członków zwyczajnych, emerytowanych oraz poniżej 35 roku życia i przesłanie go do Skarbnika Zarządu Głównego TBR do dnia 30 kwietnia,
  • przedkładanie Zarządowi Głównemu propozycji celów i sposobów wydatkowania wpływów finansowych.

C. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 40

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków: Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  • kontrola działalności Oddziału pod kątem jej zgodności z przepisami prawa, Statutem i regulaminami oraz uchwałami władz Towarzystwa i Oddziału,
  • kontrola działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej,
  • kontrola opłacania składek członkowski i wykorzystywania funduszy Oddziału,
  • zgłaszanie wniosków do Zarządu Oddziału,
  • składanie Walnemu Zgromadzeniu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa sprawozdań ze swej działalności,
  • występowanie z wnioskami, w formie pisemnej, o zwołanie posiedzenia Zarządu Oddziału i Walnego Zgromadzenia Oddziału.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Rozdział VI

Majątek Towarzystwa i zaciąganie zobowiązań majątkowych

§ 41

Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 42

 1. Działalność Towarzystwa jest finansowana z funduszów:
  • składek członków zwyczajnych oraz świadczeń członków wspierających,
  • zapisów, dotacji, spadków i darowizn,
  • dochodów z majątku Towarzystwa,
  • wpływów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Towarzystwo może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
 3. Członek wspierający, sponsor lub darczyńca może złożyć dyspozycję określającą szczegółowy cel i sposób wykorzystania przekazanej dotacji lub darowizny.

§ 43

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa składa Prezes Zarządu Towarzystwa.

§ 44

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności musi być przeznaczony na realizację celów statutowych Towarzystwa.
 2. Zarząd może udzielać jednemu z członków zarządu albo innej osobie pełnomocnictwa do kierowania działalnością gospodarczą Towarzystwa, a także do dokonywania czynności określonego rodzaju.

§ 45

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Towarzystwa, Oddziałów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Towarzystwa ustala Zarząd Główny.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 46

 1. Zmiana statutu Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością oddanych głosów.
 2. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 3/4 oddanych głosów, w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 47

Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jego majątek.