1998

Towarzystwo Biologii Rozrodu zostało zarejestrowane w dniu 15 września 1998 roku. Wcześniej, 6 stycznia 1998 odbyło się zebranie członków-założycieli Towarzystwa, na którym przedstawiono tematykę badań nad rozrodem w różnych ośrodkach naukowych Polski. W zebraniu udział wzięli profesorowie: Bernard Barcikowski, Szczepan Biliński, Czesław Błaszak, Zdzisław Boryczko, Jerzy Jakowicki, Tadeusz Krzymowski, Maciej Kurpisz, Zbigniew Kwias, Andrzej Łukaszyk, Longin Marianowski, Alina Midro, Marek Niemiałtowski, Bożenna Olszańska, Jadwiga Przała, Janusz Rząsa, Zbigniew Samborski, Marian Semczuk, Zdzisław Smorąg, Stanisława Stokłosowa, Jerzy Strzeżek, Marek Świtoński, Andrzej Tarkowski, Lidia Wenda-Różewicka, Witold Woźniak, Adam Zięcik, Lech Zwierzchowski oraz dr hab. Leszek Bablok i dr Dorota Fiszer.

Wybrano Tymczasowy Zarząd TBR, w skład którego weszli:

 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Zięcik
 2. Z-ca Przewodniczącego: prof. dr hab. Jerzy Jakowicki
 3. Sekretarz: dr Włodzimierz Kordan
 4. Skarbnik: dr Bożena Szafrańska

Pierwsze zebranie Tymczasowego Zarządu odbyło się 16 kwietnia 1998 roku. Na tym i na następnych zebraniach opracowano Statut Towarzystwa, ustalono nazwę Czasopisma (Reproductive Biology) i wybrano Redaktora Naczelnego (prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa) oraz ustalono program I Zjazdu TBR.

1999

Pierwszy Zjazd TBR odbył się w dniach 4 – 5 czerwca 1999 roku w Mierkach k/Olsztyna. Na Zjeździe zarejestrowanych było 142 uczestników. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. Adam Zięcik. Zarząd Główny Towarzystwa został wybrany na Walnym Zgromadzeniu członków (4 czerwca 1999).

W skład Zarządu Głównego weszli:

 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Zięcik
 2. Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Lidia Wenda-Różewicka
 3. Sekretarz: dr Barbara Gawrońska
 4. Skarbnik: dr Władysław Kordan
 5. Członkowie Zarządu: prof. dr hab. Jadwiga Przała; prof. dr hab. Jana-Maria Skrzypczak; prof. dr hab. Janusz Rząsa; prof. dr hab. Maciej Kurpisz;
  prof. dr hab. Jerzy Strzeżek

Przewodniczącymi Oddziałów zostali wybrani: prof. dr hab. Małgorzata Bruska (Poznań), prof. dr hab. Bronisława Chełmońska (Wrocław), dr hab. Mariusz Majewski (Olsztyn), prof. dr hab. Bożenna Olszańska (Warszawa), prof. dr hab. Janusz Rząsa (Kraków), prof. dr hab. Jan Udała (Szczecin), dr hab. Sławomir Wołczyński (Białystok).

Komisja Rewizyjna: prof. dr hab. Barbara Bilińska - przewodnicząca, dr hab. Marek Koziorowski i dr hab. Marek Mędraś.

Po wyjeździe dr Barbary Gawrońskiej za granicę, funkcję sekretarza w Kadencji 1999 - 2002 pełnili kolejno: dr Wiesław Demianowicz i dr Aneta Andronowska.

2001

II Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu odbył się w Warszawie w dniach 5 - 8 czerwca 2001 roku. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była prof. dr hab. Bożenna Olszańska. W Zjeździe udział brało 135 uczestników. Zjazd poprzedzony był krótkim sympozjum "Future prospects of nongonadal action of LH/hCG in reproductive biology and medicine" (organizator: prof. dr hab. Adam Zięcik)

Na posiedzeniu Zarządu Głównego TBR w dniu 23 listopada 2001 roku ustanowiono Nagrodę im. Prof. Władysława Bielańskiego oraz wybrano Kapitułę Nagrody w składzie:

 1. prof. dr hab. Jerzy Strzeżek - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Adam J. Zięcik - z-ca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Bronisława Chełmońska
 4. prof. dr hab. Maciej Kurpisz
 5. prof. dr hab. Janusz Rząsa

2002

III Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu odbył się w Międzyzdrojach w dniach 4 – 7 września 2002 r. wspólnie z Polskim Towarzystwem Histochemików i Cytobiologów. Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego byli: prof. dr hab. Lidia Wenda-Różewicka i prof. dr hab. Jan Udała. W Zjeździe udział wzięło 250 uczestników. Nagrodę im. W. Bielańskiego w roku 2002 otrzymała: dr Karolina Piotrowska za pracę nt. "Przestrzenna organizacja zarodka w przedimplantacyjnym rozwoju myszy".

Na Walnym Zgromadzeniu członków w dniu 5.09.2002 r. wybrano nowy Zarząd Główny, którego kadencja przypadała na lata 2002 - 2005 oraz uchwalono zmiany w Statucie dotyczące: skrócenia Kadencji władz Towarzystwa do 3 lat, składu Zarządu Głównego oraz opłat członkowskich.

W skład Zarządu Głównego na lata 2002-2005 weszli:

 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Zięcik
 2. Wiceprzewodnicząca: dr hab. Dariusz J. Skarzyński
 3. Skarbnik: dr hab. Bożena Szafrańska
 4. Sekretarz: dr Aneta Andronowska
 5. Członkowie Zarządu: prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk, prof. dr hab. Sławomir Wołczyński, dr hab. Rafał Kurzawa., prof. dr hab. Maciej Kurpisz,
  prof. dr hab. Jerzy Strzeżek i prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa.

2004

W roku 2004 TBR nawiązał współpracę z Sekcją Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (SPIN PTG). Pierwszym owocem współpracy było zorganizowanie w dniach 11 - 13 maja 2004 r. w Białowieży wspólnego sympozjum naukowego SPIN-TBR pt.: "Biologia Rozrodu oraz Zdrowie Reprodukcyjne Człowieka". Współprzewodniczącymi komitetu organizacyjnego i naukowego byli: dr hab. Waldemar Kuczyński (ze strony SPIN PTG) i dr hab. Dariusz Skarżyński (ze strony TBR). Dyskutowano najistotniejsze zagadnienia dotyczące diagnostyki i terapii niepłodności człowieka oraz fizjologii, biochemii i biotechnologii rozrodu zwierząt. Wygłoszono 22 referaty i przedstawiono 29 doniesień klinicznych z medycyny rozrodu człowieka oraz 25 referatów i 50 doniesień naukowych z zakresu biologii rozrodu różnych gatunków zwierząt.

2005

IV Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu odbył się w Krakowie w dniach 22 – 24 września 2005 r. W trakcie Zjazdu obyły się dwie sesje plenarne (5 wykładów) oraz 12 sesji tematycznych (46 doniesień). W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili: prof. dr hab. Edward Wierzchoś (Przewodniczący), dr hab. Andrzej Sechman (Sekretarz), dr Anna Bittmar (Skarbnik) oraz dr K. Augustowska, dr hab. J. Galas, dr A. Hrabia, dr M. Lis, dr E. Molik, dr M. Murawski, dr hab. A. Wojtowicz i dr hab. D. Zięba.

Podczas Zjazdu, w dniu 22 września 2005 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TBR, podczas którego dokonano wyboru Zarządu Głównego TBR na lata 2008 - 2011.

W skład Zarządu Głównego na lata 2005-2008 weszli:

 1. Prezes: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 2. Wiceprezes: prof. dr hab. Leszek Bablok
 3. Skarbnik: prof. dr hab. Bożena Szafrańska
 4. Sekretarz: dr Aneta Andronowska
 5. Członkowie Zarządu: prof. dr hab. Barbara Bilińska, prof. dr hab. Maciej Kurpisz, prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa, prof. dr hab. Jerzy Strzeżek,
  prof. dr hab. Barbara Wiszniewska, prof. dr hab. Adam Zięcik

W ramach Zjazdu odbyło się również I polsko-japońskie seminarium naukowe pt.: "Cutting-edge Reproductive Physiology - Regulation of Ovarian Function" zorganizowane pod patronatem i ze wsparciem finansowym Polskiej Akademii Nauk i Japońskiego Towarzystwa Wspierania Nauki (Japanese Society for Promotion of Science; JSPS). Współorganizatorem seminarium był Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (prof. Dariusz J. Skarżyński) i Uniwersytet w Okayamie (prof. Kiyoshi Okuda). Odbyły się trzy sesje naukowe: (1) Follicular Growth, Function and Atresia, (2) Regulation of Corpus Luteum Function, (3) Immunology of Reproduction, w których  wzięło udział 16 naukowców z Japonii i 26 z Polski.

Abstrakty pdf

2007

W dniach 12 – 14 marca 2007 r. odbyła się I Zimowa Konferencja TBR pt. "Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych" zorganizowana przez Krakowski Oddział TBR, Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt PAN oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt AR w Krakowie. W czasie trwania Konferencji odbyły się 2 sesje plenarne (4 wykłady), 7 sesji tematycznych (39 doniesień) oraz sesje plakatowe. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili: prof. dr hab. Edward Wierzchoś, dr hab. Andrzej Sechman, dr Edyta Molik i dr hab. Dorota Zięba.

Program I Zimowej Konferencji TBR pdf

W dniach 5 -7 września 2007 r. odbyło się w Mikołajkach polsko-francuskie Sympozjum "Endokrynologia Rozrodczości" zorganizowane przez Klinikę Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku pod patronatem trzech współpracujących towarzystw naukowych: TBR, SPIN PTG oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu (PTMR). Organizatorem dwóch sesji naukowych: (1) „Autoregulacja funkcji ciałka żółtego” i (2) „Interakcje zarodek-matka, płód - matka” było Towarzystwo Biologii Rozrodu. W czasie trwania Sympozjum odbyło się 21 sesji tematycznych, podczas których wygłoszono 70 referatów oraz odbyły sesje plakatowe. Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego byli: prof. Serge Carreau (Caen, Francja) i prof. Sławomir Wołczyński (Białystok, Polska).

2008

V Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu odbył się we Wrocławiu w dniach 10 – 13 września 2008 r. Głównym organizatorami Zjazdu byli: TBR, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Akademia Medyczna we Wrocławiu. Funkcje Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełnił prof. dr hab. Jan Twardoń, natomiast Przewodniczącą Komitetu Naukowego była dr hab. Anna Chełmońska-Soyta. W trakcie Zjazdu odbyły się trzy sesje plenarne (5 wykładów), 10 sesji tematycznych (61 doniesień ustnych), 1 sesja satelitarna (6 wystąpień) i 2 sesje plakatowe.

Laureatką Nagrody Naukowej im. W. Bielańskiego w 2008 r. została dr Marta Wańkowska za pracę pt. "Postnatalny rozwój płciowy na poziomie przysadki mózgowej u samicy ssaka: wpływ czynników środowiska zewnętrznego".

Program V Zjazdu TBR pdf

Streszczenia sesji plenarnych i tematycznych V Zjazdu TBR pdf

Podczas Zjazdu, w dniu 12 września 2008 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TBR, podczas którego dokonano wyboru Zarządu Głównego TBR.

W skład Zarządu Głównego na lata 2008-2011 weszli:

 1. Prezes: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 2. Wiceprezes: prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
 3. Skarbnik: prof. dr hab. Genowefa Kotwica
 4. Sekretarz: dr hab. Agnieszka Blitek
 5. Członkowie Zarządu: dr hab. Andrzej Sechman; prof. dr hab. Jerzy Strzeżek; prof. dr hab. Barbara Wiszniewska; prof. dr hab. Adam J. Zięcik

2009

W roku 2009, TBR nawiązało ścisłą współpracę z Polskim Towarzystwem Medycyny Rozrodu (PTMR), którego przewodniczącym był prof. Sławomir Wołczyński (również członek Zarządu naszego Towarzystwa). W dniach 23. – 25. kwietnia 2009 roku odbyło się w Krakowie II Polsko - Francuskie Sympozjum "Endokrynologia Rozrodczości". Współorganizatorami Sympozjum byli: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet w Caen, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskie Towarzystwo Andrologiczne i Towarzystwo Biologii Rozrodu. W trakcie Sympozjum wygłoszono 1 wykład plenarny w języku angielskim, a także odbyło się 9 anglojęzycznych i 5 polskojęzycznych sekcji naukowych prezentujących najnowsze osiągnięcia fizjologii i patologii rozrodu człowieka i zwierząt. Przewodniczącym Komitetu organizacyjnego i naukowego był prof. Sławomir Wołczyński.

Program Sympozjum pdf

2010

W dniach 17 - 19 lutego 2010 roku w Zakopanem odbyła się II Zimowa Szkoła TBR pt. "Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodu" zorganizowana przez Krakowski Oddział TBR, Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt PAN oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie. Podczas konferencji odbyła się jedna sesja plenarna, 6 sesji tematycznych oraz 2 sesje plakatowe. Zimowa Szkoła jest okazją dla doktorantów i młodych naukowców ze stopniem doktora do prezentowania i dyskutowania wyników swoich badań.

Program i streszczenia pdf

W dniach 27 - 29 maja 2010 roku odbyło się w Warszawie międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt.: "Problemy Prokreacji w Polsce", zorganizowane przez trzy współpracujące towarzystwa naukowe: PTMR, SPIN-PTG i TBR oraz Polskie Towarzystwo Andrologiczne (PTA) i Sekcję Andrologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (SA-PTG). Wykład otwierający p.t: "Etyka prokreacji w Polsce: czy istnieje szansa na kompromis?" wygłosił etyk - prof. Zbigniew Szawarski. W trakcie Sympozjum zorganizowano 15 sesji naukowych i klinicznych. Organizatorem dwóch sesji naukowych: (1) "Funkcje jajnika a niepłodność - modele eksperymentalne in vivo i in vitro" i (2) "Funkcje macicy a niepłodność - modele eksperymentalne in vivo i in vitro" było Towarzystwo Biologii Rozrodu.
Członkami Komitetu organizacyjnego i naukowego byli prof. Sławomir Wołczyński (PTMR), prof. Rafał Kurzawa (SPIN-PTG), prof. Dariusz Skarżyński (TBR), prof. Grzegorz Jakiel (PTA), prof. Jerzy Radwan (SA-PTG) oraz prof. Maciej Kurpisz (Komitet Genetyki Człowieka PAN).

www.endorepro.com

2011

VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu odbył się w Polańczyku w dniach 7 - 10 września 2011 r. Głównymi organizatorami Zjazdu byli: TBR, Komitet Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Rzeszowski. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu pełnił prof. dr hab. Marek Koziorowski, natomiast Przewodniczącym Komitetu Naukowego Zjazdu był prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński. Honorowymi gośćmi Zjazdu byli: Pani prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa i Pan prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski. W trakcie Zjazdu odbyła się jedna sesja plenarna, 10 sesji tematycznych i dwie sesje posterowe.

Laureatem Nagrody Naukowej im. W. Bielańskiego w 2009 r. został dr Michał Wróbel za cykl prac opublikowanych w latach 2009-2010, dotyczących udziału chlorogranicznych ksenobiotyków w molekularnej regulacji czynności układu rodnego krowy.

Podczas Zjazdu, w dniu 9 września 2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TBR, podczas którego dokonano wyboru Zarządu Głównego TBR.

W skład Zarządu Głównego na lata 2011-2014 weszli:

 1. Prezes: prof. dr hab. Jan Kotwica
 2. Wiceprezes: prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
 3. Skarbnik: dr hab. Aneta Andronowska
 4. Sekretarz: dr hab. Agnieszka Blitek
 5. Członkowie Zarządu: prof. dr hab. Barbara Wiszniewska; prof. dr hab. Tomasz Misztal; dr hab. Wojciech Niżański; prof. dr hab. Andrzej Sechman

Program VI Zjazdu pdf

W dniach 13 - 15.09.2011 r. w Morioce (Japonia) odbyło się II polsko- japońskie seminarium naukowe pt. "Cutting Edge of Reproductive Physiology - from Gametes to the Baby" finansowane w ramach współpracy między Polską Akademią Nauk a Japońskim Towarzystwem Wspierania Nauki (JSPS). Współorganizatorem seminarium był Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (prof. Dariusz J. Skarżyński) i Uniwersytet w Morioce (prof. Ken Sawai). W Seminarium wzięło udział 9 naukowców z Polski oraz kilkudziesięciu z Japonii, Europy i Stanów Zjednoczonych. Seminarium było zorganizowanie w formie otwartego forum dyskusyjnego podczas którego młodzi naukowcy z Polski i Japonii wymienili doświadczenia naukowo-badawcze, zaprezentowali najnowsze wyniki swoich badań oraz nawiązali współpracę. Wprowadzeniem do wspólnej dyskusji było wygłoszenie 14 referatów naukowych, po dwa z każdego kraju, w 7 wcześniej wytypowanych obszarach badawczych: (1) "Gametes biology and biotechnology of reproduction", (2) "Embryo", (3) "Central mechanisms of reproduction", (4) "Follicular development", (5) "Corpus luteum function", (6) "Pregnancy recognition and implantation", (7) "Pregnancy, placenta, parturition".

Polsko-Japońskie Seminarium połączone było z międzynarodowym seminarium pt.: "Evolution of Reproductive Biology and Task of Frontiers: Trajectory and Prospects of IVF, Stem Cell and Epigenetic Studies". Oba spotkania odbyły się jako sesje satelitarne corocznej konferencji naukowej japońskiego Towarzystwa Rozrodu i Rozwoju (Society for Reproduction and Development).

Programme pdf

Abstracts pdf

2012

1st Joint Polish-German Conference odbyła się w dniach 29 lutego - 2 marca 2012 r. w Berlinie w ramach "Februartagung", spotkania niemieckich towarzystw naukowych (weterynaryjnych, medycznych, zootechnicznych i biologicznych).
W skład Komitetu Naukowego konferencji weszli PP: Jan Kotwica, Renata Ciereszko, Ewa Gregoraszczuk, Dorota Cieślak, Rafał Kurzawa i Tomasz Janowski.
Odbyły się 3 sesje plenarne, 4 seminaria tematyczne i 3 sesje posterowe.
Tematyka konferencji dotyczyła głównie patologii macicy, fizjologii jajnika oraz powiązań pomiędzy genotypem i fenotypem.

W dniach 16 – 17 listopada 2012 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej oraz Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku miała miejsce konferencja pt. "Postępy w leczeniu niepłodności – 25 lat dziecka z in vitro". Towarzystwo Biologii Rozrodu, reprezentowane przez Profesora Sławomira Wołczyńskiego, było współorganizatorem przedsięwzięcia obok Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Sekcji Endoskopii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian".
Wygłoszono 40 referatów, których tematyka obejmowała zagadnienia przyczyn niepłodności, sposobów leczenia i perspektyw rozwoju technik "in vitro" u człowieka. Sesję Towarzystwa Biologii Rozrodu poprowadzili PP: Barbara Bilińska, Jan Kotwica i Adam Zięcik. Tematyka obejmowała medyczne jak i etyczne aspekty rozmnażania pozaustrojowego - http://rozrodczosc.pl/ptmr

2013

III Zimowa Szkoła TBR pt. "Lokalne i Centralne Regulacje Procesów Rozrodu" odbyła się w dniach 30 stycznia – 1 lutego 2013 r. w Zakopanem. Organizatorami byli Krakowski Oddział TBR i Komitet Biologii Rozrodu PAN. Celem konferencji była prezentacja, szczególnie przez doktorantów i młodych doktorów, wyników najnowszych badań z zakresu biologii rozrodu człowieka i zwierząt. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili PP: A. Sechman, A. Hrabia, D. Wrońska-Fortuna, M. Mika, D. Zieba-Przybylska, E. Molik, J. Galas, A. Ptak, B. Gajda.
Spośród 110 uczestników, ponad 80 osób stanowili doktoranci i asystenci ze stopniem doktora rozpoczynający karierę naukową. Program konferencji obejmował sześć sesji tematycznych: I. Od oocytu do zarodka – biotechnologia w rozrodzie zwierząt; II. Centralne regulacje rozrodu; III. Środowiskowe uwarunkowania rozrodu; IV. Adaptacje matczyno-płodowe w okresie ciąży; V. Andrologia molekularna – aspekty poznawcze i aplikacyjne; VI. Lokalne regulacje funkcji rozrodczych. Podczas konferencji wygłoszono 38 referatów oraz zaprezentowano 80 prac badawczych w formie plakatowej. W trakcie konferencji Panowie Profesorowie Edward Wierzchoś oraz Adam Zięcik zostali uhonorowani Medalem TBR.

W dniach 27 lutego – 1 marca 2013 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zorganizowano konferencję pt. "Reproductive Biology, Biotechnology, Animal Welfare and Biodiversity", w ramach 2nd Joint Polish-German Conference on Reproductive Medicine, 46th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction oraz 38th Joint Conference on Veterinary and Human Reproductive. Organizatorami byli: Towarzystwo Biologii Rozrodu wraz z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Sekretarzem Naukowym konferencji był dr Gabriel Bodek a w skład Komitetu Naukowego ze strony Towarzystwa weszli Profesorowie: Andrzej Ciereszko, Jan Kotwica, Dariusz Skarżyński i Adam J. Zięcik.
Program obejmował cztery główne sesje plenarne oraz sześć sesji tematycznych: I. Biology of gametes; II. Reproduction of wild and accompanying animals; III. Embryo-maternal interactions and pregnancy; IV. Central and local regulations of reproductive processes; V. Biology and pathology of reproductive tract function; VI. Reproductive biotechnology. Wygłoszono 8 wykładów plenarnych, 2 wykłady szkoleniowe i 30 wystąpień ustnych 15-minutowych - http://repbiol2013.pan.olsztyn.pl

W dniach 9 - 12 czerwca 2013 r. w Olsztynie miała miejsce konferencja "9th International Conference on Pig Reproduction".
W wyniku porozumienia pomiędzy Lokalnym Komitetem Organizacyjnym reprezentowanym przez prof. Adama Zięcika a Towarzystwem Biologii Rozrodu reprezentowanym przez prof. Jana Kotwicę, Towarzystwo zostało współorganizatorem konferencji oraz warsztatów naukowych zorganizowanych dla praktyków-hodowców.
Program konferencji obejmował 3 sesje plenarne: I. Gonads, gametes and embryos; II. Pregnancy, parturition and the neonate; III. Reproductive biotechnology, podczas których zaproszeni naukowcy wygłosili 12 wykładów. Odbyło się również 6 sesji "Breakout Sessions", obejmujących 24 prezentacje ustne oraz 2 sesje plakatowe prezentujące 73 postery. Wśród 160 uczestników Konferencji byli m.in. naukowcy z Polski, Niemiec, Holandii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Brazylii, Japonii, Australii, Kanady i Stanów Zjednoczonych - http://icpr2013.pan.olsztyn.pl

W dniach 5 – 6 września 2013 r. we Wrocławiu odbyło się sympozjum naukowe pt. "Ludwig-Fraenkel Symposium: Endocrine Control of Corpus Luteum Function". Konferencję zorganizowano ku pamięci wybitnego niemieckiego naukowca, Ludwika Fraenkela. Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Niemieckie Towarzystwo Endokrynologii, Niemieckie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, Towarzystwo Biologii Rozrodu oraz Komitet Nauk Weterynaryjnych i Komitet Biologii Rozrodu PAN. W Komitecie Organizacyjnym TBR reprezentował prof. Jan Kotwica. Program Sympozjum obejmował 4 sesje tematyczne: I. Formation of the CL and maintenance of CL function; II. Luteolysis respectively regression of luteal function; III. Imaging of the CL and of luteal function; IV. Malfunctions of the CL and special observations in wildlife animals, w trakcie których wygłoszono 8 wykładów plenarnych, 8 prezentacji ustnych oraz 13 krótkich prezentacji plakatowych.

2014

W dniach 22 - 24 czerwca 2014 r. w Olsztynie zorganizowano konferencję "Computer image analysis in Bio-sciences" na której przedstawiono 14 wykładów oraz odbyły się 3 warsztaty tematyczne. W konferencji uczestniczyło ponad 80 osób.
Spotkanie było przedsięwzięciem TBR reprezentowanym przez dr hab. Anetę Andronowską oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie - www.biocia.pan.olsztyn.pl

W dniach 30 - 31 marca 2014 r. w Olsztynie miały miejsce warsztaty z zakresu opracowania wyników badań naukowych i przygotowania publikacji naukowej, adresowane głównie do młodych (do 35 roku życia) członków Towarzystwa. Udział wzięły 43 osoby, a prowadzącymi byli PP: Renata Ciereszko (Redaktor Naczelna Reproductive Biology), Marek Świtoński (Redaktor Naczelny Journal of Applied Genetics), Barbara Bilińska, (Współredaktor Naczelna Folia Histochemica et Cytobiologica).

VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu połączony ze zjazdami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Sekcją Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Ośrodkiem Studiów na Płodnością Człowieka, odbył się w dniach 11 – 13 września 2014 r. w Toruniu. W skład Komitetu Organizacyjnego TBR weszli PP: Aneta Andronowska, Agnieszka Blitek, Jan Kotwica, Rafał Kurzawa, Sławomir Wołczyński. Wygłoszono 10 wykładów plenarnych, 24 prezentacje ustne oraz przedstawiono 100 prezentacji posterowych w 6 sesjach tematycznych: I: Regulacja czynności gonady męskiej, II: Czynność żeńskiego układu rozrodczego, III: Fizjologiczne i biochemiczne podstawy jakości nasienia, IV: Centralne regulacje rozrodu, V: Biotechniki i biotechnologia w rozrodzie, VI: Fizjologia i patologia przebiegu ciąży.
Podczas Zjazdu, w dniu 12 września 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TBR, podczas którego dokonano wyboru Zarządu Głównego TBR. W skład Zarządu Głównego na lata 2014-2017 weszli:

Prezes: prof. Jan Kotwica (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
Wiceprezes: prof. Barbara Wiszniewska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
Sekretarz: dr hab. Anna Korzekwa (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
Skarbnik: dr hab. Aneta Andronowska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Członkowie Zarządu: prof. Barbara Bilińska, prof. Tomasz Misztal, dr hab. Edyta Molik, dr hab. Wojciech Niżański

Kapituła Nagrody Naukowej TBR im. W. Bielańskiego pod kierunkiem prof. Barbary Bilińskiej przyznała nagrodę dr Agnieszce Rak-Mardyła z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, za cykl oryginalnych prac badawczych, dotyczących wpływu hormonów metabolicznych na funkcję jajnika świni.