Prof. dr hab. Adam J. Zięcik Doktorem Honoris Causa SGGW

Prof. dr hab. Adam J. Zięcik Doktorem Honoris Causa SGGW

Szanowni Członkowie i Sympatycy Towarzystwa Biologii Rozrodu

W dniu 21 listopada 2019 roku, J.M. Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – prof. dr hab. Wiesław Bielawski, na uroczystym posiedzeniu Wysokiego Senatu wręczył prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Adamowi J. Zięcikowi, pierwszemu Prezesowi Towarzystwa Biologii Rozrodu, dyplom tytułu Doktora Honoris Causa SGGW za:

  • wybitne osiągnięcia z zakresu badań dotyczących endokrynologii rozrodu zwierząt, a w szczególności odkrycie i opisanie nowych mechanizmów regulujących cykliczność procesów rozrodu samic, gatunku Sus strofa;
  • międzynarodowe i krajowe uznanie doniosłej roli w tworzeniu środowiska kształcącego i integrującego specjalistów, zajmujących się biologią rozrodu zwierząt i ludzi;
  • promowanie i upowszechnianie na świecie, osiągnięć polskich ośrodków naukowych w tym dorobku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w dziedzinach: fizjologii, endokrynologii, rozrodu i embriologii stosowanej zwierząt.

Z wnioskiem o nadanie tytułu Doktora Honorowego wystąpiła Rada oraz Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – prof. dr hab. Marcin Bańbura. Stosowną laudację omawiającą dorobek: naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Profesora Zięcika, wygłosił prof. dr hab. Zdzisław T. Gajewski, kierownik Katedry Chorób Dużych Zwierząt oraz Zakładu Rozrodu Zwierząt, Andrologii i Biotechnologii Rozrodu tegoż Wydziału.

Zarząd Główny TBR pragnął na tym uroczystym posiedzeniu Senatu, przedstawić co-laudację omawiającą przeogromnie zasługi Pana Profesora Adama J. Zięcika we współtworzeniu Towarzystwa Biologii Rozrodu, jego pierwszych struktur, czasopisma Reproductive Biology oraz organizację innych aktywności, nowo tworzącego się środowiska naukowego. Dlatego też we wrześniu b.r. pismo wraz załączonym tekstem co-laudacji, przesłaliśmy w tej sprawie do J.M. Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z prośbą o przychylne ustosunkowanie się naszej propozycji. Z uwagi na fakt, iż tradycja akademicka SGGW i scenariusz zaplanowanej już wcześniej organizacji przebiegu nadzwyczajnego posiedzenia Wysokiego Senatu, nie przewidywały dodatkowych wystąpień, przygotowaną co-laudację Zarządu Głównego TBR, którą zamieszczamy poniżej, wręczyliśmy Panu prof. dr hab. czł. rzecz. PAN dr h.c. Adamowi J. Zięcikowi oraz osobom wskazanym przez Pana Profesora, na uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 21 listopada b.r.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi Adamowi J. Zięcikowi doktorowi honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego otrzymania tego zaszczytnego najwyższego Tytułu Akademickiego. Cieszymy się, że został nim uhonorowany w dziedzinie biologii rozrodu przez Wysoki Senat dwustuletniej największej uczelni rolniczej w Polsce, w której murach kształcili się lub pracowali wybitni przedstawiciele tej dziedziny, a która obecnie nas łączy wszystkich w Towarzystwie Biologii Rozrodu, opisanym również jako Societas Generationis Scrutandis Destinata.

Laudacja Towarzystwa Biologii Rozrodu 21 listopada 2019r.

W imieniu Zarządu Głównego Towarzystwa Biologii Rozrodu
Prof. dr hab. Andrzej Sechman – Prezes