Staże TBR

Staże TBR

Program, mający na celu częściowe lub pełne finansowanie wyjazdu stażowego jest skierowany do wszystkich PP Członków TBR, bez ograniczeń wiekowych i stanowiskowych. Członek TBR może uzyskać jednorazową dotację na maksymalnie czterotygodniowy staż. Staże mają na celu rozwijanie współpracy naukowej, doskonalenie warsztatu badawczego i/lub rozpoczęcie badań. Staże mogą odbywać się w Jednostkach naukowych krajowych i zagranicznych oraz placówkach terenowych (np. w celu pobierania materiału badawczego – fermy, ośrodki zwierzyny).

Dotacja obejmować będzie zwrot następujących kosztów:
 1. Podróż (z miejsca zamieszkania do wybranego miasta/ośrodka)
 • samochód (rozliczenie liczba km x 0,8353 zł);
 • autobus;
 • pociąg (II klasa) w obie strony;
 • samolot (klasa ekonomiczna).
 1. Pobyt (1 – 4 tygodni)
 • koszt zamieszkania (do 150 PLN za dobę);
 • ustawowa dieta (30 PLN/dzień).
Kryteria ubiegania się o dotację:

(a) Informacja o Kandydacie/Kandydatce

 • Oświadczenie, że Kandydat/Kandydatka jest członkiem TBR (z podaniem daty wstąpienia do Towarzystwa) zgodnie z wymogami statutu;
 • Życiorys naukowy;
 • Wykaz publikacji (do 3 lat wstecz) oraz pdf 1-3 najważniejszych publikacji;
 • Uzasadnienie celowości wyjazdu do wybranego ośrodka naukowego (do 150 słów);

(b) Informacje o ośrodku, w którym planowany jest pobyt:

 • Przedstawienie dotychczasowych efektów współpracy z docelowym ośrodkiem naukowym, jeśli taka była (do 150 słów);
 • Opis osiągnieć docelowego ośrodka w dziedzinie, w jakiej planowany jest wyjazd lub opis dostępności do materiału badawczego (do 150 słów);

(c) Plan pobytu i spodziewane efekty:

 • Przedstawienie roboczego harmonogramu pobytu z podaniem dokładnych dat i określeniem wykonywanych badań lub zadań mających na celu nabycie umiejętności metodycznych (preferowana tabela), potwierdzonego oświadczeniem kierownika zespołu w instytucji przyjmującej;
 • Oświadczenie, że nauka lub doskonalenie metody albo badania, jakie będą wykonane podczas pobytu w jednostce naukowej są niemożliwe do przeprowadzenia w macierzystej instytucji, potwierdzone przez bezpośredniego przełożonego;

(d) Kalkulacja kosztów pobytu:

 • Szacowany koszt przejazdu, rozliczony zakupionymi biletami;
 • Planowany czas pobytu (liczba diet);
 • Szacowany koszt zakwaterowania podczas pobytu, udokumentowany rachunkiem/fakturą po zakończonym pobycie.
Rozliczenie dofinansowania

Uczestnik stażu zobowiązany jest przedstawić (do 2 miesięcy po zakończeniu stażu) sprawozdanie zawierające opis efektów stażowych ze wskazaniem ich unikalności. Wymiernym efektem stażu powinna być publikacja z informacją o finansowaniu badań z budżetu TBR.

Zgłoszenia prosimy składać do dnia 15 lipca 2019 (drogą elektroniczną na adres Sekretarza ZG TBR, Pani dr hab. Małgorzaty Kotuli-Balak (email: m.kotula.balak@gmail.com)

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o decyzji  Zarządu TBR nie później niż w ciągu 3 tygodni.