Konkurs na najlepszą publikację naukową TBR za rok 2021 – rozstrzygnięty

Konkurs na najlepszą publikację naukową TBR za rok 2021 – rozstrzygnięty

Nagrodę uzyskała praca Dr Eweliny Goryszewskiej-Szczurek. Laureatce serdecznie gratulujemy!

Zarząd Główny TBR

Prokineticin 1–prokineticin receptor 1 signaling in trophoblast promotes embryo implantation and placenta development [PDF]

Ewelina Goryszewska-Szczurek, Monika Baryła, Piotr Kaczyński, Agnieszka Wacławik. Prokineticin 1–prokineticin receptor 1 signaling in trophoblast promotes embryo implantation and placenta development. Scientific Reports; 2021, 11:13715. DOI: 10.1038/s41598-021-93102-1

link: https://www.nature.com/articles/s41598-021-93102-1 

IF = 4,380
IF 5-letni = 5,134
140 pkt MNiSW

Prokinetycyna 1 działając przez swój receptor bierze udział w implantacji i rozwoju łożyska u świni.

Rozwój wczesnej ciąży u ssaków, w tym również u świni, zależy od właściwego dialogu między rozwijającym się zarodkiem a organizmem matki. W tym okresie do najważniejszych procesów należy zagnieżdżanie się (implantacja) zarodka oraz rozwój łożyska. Jednym z ważnych czynników biorących udział w kontrolowaniu tych procesów jest prokinetycyna 1 (PROK1).

Nagrodzona publikacja skupia się na roli PROK1 w zarodku podczas wczesnej ciąży. Wykazałam, że ekspresja genu PROK1 w zarodku wzrasta stopniowo w badanych dniach ciąży (dzień 10. – 25.), a jej najwyższy poziom występuje w okresie rozwoju łożyska (20. – 25. Dzień ciąży). Co ciekawe okazało się, że profil ekspresji genu PROK1 podobny jest do ekspresji innych zbadanych przeze mnie genów, które są kluczowe dla rozwoju wczesnej ciąży u świni. Prokinetycyna 1 działając przez swój receptor (PROKR1) zwiększa ekspresję genów i białek zaangażowanych w rozwój naczyń krwionośnych (angiogenezę), regulację odpowiedzi immunologicznej oraz w procesy namnażania się (proliferacji), adhezji i inwazyjności komórek trofoblastu. Analizy bioinformatyczne pozwoliły na określenie potencjalnych funkcji i procesów, w które może być zaangażowana PROK1 w zarodku, między innymi takie jak: adhezja komórek, kontakt między komórkami, inwazja, migracja, żywotność oraz proliferacja komórek, apoptoza (programowana śmierć komórki), różnicowanie się komórek nabłonka, aktywacja szlaku kinazy aktywowanej mitogenami (MAPK), uwalnianie jonów wapnia, angiogeneza, waskulageneza (tworzenie się nowych naczyń krwionośnych), regulacja stanu zapalnego, rekrutacja leukocytów, chemotaksja oraz synteza lipidów. Przeprowadzone badania funkcjonalne pozwoliły potwierdzić, że PROK1 działając przez PROKR1 stymuluje proliferację oraz adhezję komórek zarodka. Wiedza opisana w nagrodzonym artykule przybliża nas do rozszyfrowania procesów zaangażowanych w molekularny dialog między rozwijającym się zarodkiem a organizmem matki.