Cele

Celem Towarzystwa jest inicjowanie i organizowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do rozwoju nauk związanych z biologią rozrodu człowieka i zwierząt, a w szczególności:

upowszechnianie i popularyzacja zdobyczy naukowych;
popieranie twórczości naukowej;
inicjowanie prac naukowo-badawczych i organizacyjnych w zakresie zainteresowań Towarzystwa;
inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń i współpracy naukowej z zagranicą.

Cele statutowe Towarzystwo realizuje przez:

organizowanie konferencji i zjazdów naukowych;
organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki;
współpracę z pokrewnymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi;
prowadzenie działalności wydawniczej;
ogłaszanie konkursów na prace naukowe z zakresu biologii rozrodu człowieka i zwierząt;
opiniowanie stanu, potrzeb i kierunków rozwoju biologii rozrodu człowieka i zwierząt;
przyznawanie nagród oraz subwencji na badania z zakresu biologii rozrodu człowieka i zwierząt oraz na udział członków Towarzystwa w zjazdach i szkoleniach zagranicznych;
współdziałanie z samorządem terytorialnym, instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością Towarzystwa;
podejmowanie wszelkich innych prace i działań zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu biologii rozrodu człowieka i zwierząt oraz nauk pokrewnych;
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej związanej z realizacją celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.