Regulamin przyznawania Medalu TBR

 1. Medal Towarzystwa Biologii Rozrodu, wykonany wg projektu Profesora Bronisława Chromego,  jest najwyższym wyróżnieniem Towarzystwa i może być przyznany osobom za szczególne osiągniecia naukowe lub inne zasługi w zakresie biologii rozrodu.
 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem o przyznanie Medalu mogą składać Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów TBR oraz Osoby wyróżnione Medalem.
 3. Złożony wniosek rozpatrywany jest przez Zarząd Główny TBR do czasu powołania 5-7-osobowej Kapituły Medalu, która składać się będzie głównie z Laureatów tego wyróżnienia.
 4. Do czasu powołania Kapituły Medalu podmiotem wniosku nie może być osoba wchodząca w skład  Zarządu Głównego.
 5. Aby wniosek mógł być pozytywnie zaopiniowany wymagana jest  jednomyślna decyzja Zarządu Głównego lub Kapituły.
 6. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie mogą być ponownie składane przez okres 5 lat.
 7. Procedurę rozpatrzenie wniosku organizuje Prezes Zarządu  TBR do czasu powołania Kapituły i wyłonienia jej  Przewodniczącego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1. 07. 2012r. i ma on charakter tymczasowy. Ostateczna wersja regulaminu zostanie opracowana przez Kapitułę Medalu.

Kapituła Medalu TBR

Kapitułę stanowią laureaci Medalu TBR.

Laureaci Medalu TBR

 1. Prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa - 21.09.2012 r.
  Medal TBR przyznany w uznaniu osiągnięć naukowych i zasług na rzecz Towarzystwa, a w szczególności pełnienia przez wiele lat funkcji Redaktora Naczelnego Reproductive Biology;

 2. Prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski - 14.12.2012 r.
  Medal TBR przyznany za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w obszarze badań nad biologią rozrodu;

 3. Prof. dr hab. Edward Wierzchoś - 31.01.2013 r.
  Medal TBR przyznany za cenne inicjatywy i zasługi organizacyjne na rzecz Towarzystwa;

 4. Prof. dr hab. Adam J. Zięcik - 31.01.2013 r.
  Medal TBR przyznany za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze badań nad biologią rozrodu oraz tworzenie podstaw organizacyjnych i wspieranie rozwoju Towarzystwa i czasopisma Reproductive Biology;

 5. Prof. dr hab. Leszek Bablok - 07.05.2013 r.
  Medal TBR przyznany za osiągnięcia naukowe i zasługi organizacyjne na rzecz Towarzystwa;

 6. Prof. dr hab. Lidia Wenda-Różewicka - 06.11.2014
  Medal TBR przyznany za cenne zasługi w powołaniu oraz organizacji i rozwoju Towarzystwa Biologii Rozrodu;

 7. Prof. dr hab. Nafis Ahmed Rahman - 18.09.2015 r.
  Medal TBR przyznany za szczególne zasługi dla rozwoju naukowego młodych ludzi z Polski oraz za udział w rozwoju i promocji czasopisma Reproductive Biology;
 8. Prof. dr hab. Renata Ciereszko - 28.06.2017
  Medal TBR przyznany za piętnaście lat niestrudzonego redagowania czasopisma Reproductive Biology.