Celem Towarzystwa jest inicjowanie i organizowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do rozwoju nauk związanych z biologią rozrodu człowieka i zwierząt, a w szczególności:

 1. upowszechnianie i popularyzacja zdobyczy naukowych;
 2. popieranie twórczości naukowej;
 3. inicjowanie prac naukowo-badawczych i organizacyjnych w zakresie zainteresowań Towarzystwa;
 4. inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń i współpracy naukowej z zagranicą.

Cele statutowe Towarzystwo realizuje przez:

 1. organizowanie konferencji i zjazdów naukowych;
 2. organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki;
 3. współpracę z pokrewnymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi;
 4. prowadzenie działalności wydawniczej;
 5. ogłaszanie konkursów na prace naukowe z zakresu biologii rozrodu człowieka i zwierząt;
 6. opiniowanie stanu, potrzeb i kierunków rozwoju biologii rozrodu człowieka i zwierząt;
 7. przyznawanie nagród oraz subwencji na badania z zakresu biologii rozrodu człowieka i zwierząt oraz na udział członków Towarzystwa w zjazdach i szkoleniach zagranicznych;
 8. współdziałanie z samorządem terytorialnym, instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością Towarzystwa;
 9. podejmowanie wszelkich innych prace i działań zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu biologii rozrodu człowieka i zwierząt oraz nauk pokrewnych;
 10. możliwość prowadzenia działalności gospodarczej związanej z realizacją celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.