Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 • Zwyczajnych;
 • Honorowych;
 • Wspierających.

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa stają się osoby pracujące w zakresie biologii rozrodu człowieka i zwierząt po złożeniu deklaracji i zatwierdzeniu przez Zarząd Główny. Członków zwyczajnych przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji kandydata Zarząd Główny Towarzystwa. Kandydat powinien posiadać pisemną rekomendację dwóch członków wprowadzających. Kandydatów na członków honorowych i wspierających proponuje Zarząd Główny, a wybiera Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

Członek zwyczajny ma prawo:

 • brać udział w zjazdach i konferencjach Towarzystwa,
 • brać czynny udział we wszystkich działaniach i inicjatywach organizowanych przez Towarzystwo,
 • wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
 • korzystać z porad, pomocy i urządzeń Towarzystwa,
 • zgłaszać postulaty i wnioski do władz Towarzystwa.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 • czynne uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa i propagowanie jego działalności,
 • przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 • przestrzeganie norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,
 • regularne opłacanie składek członkowskich.

Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa lub o wybitnych zasługach naukowych lub organizacyjnych w obszarze nauk związanych z biologią rozrodu człowieka i zwierząt.

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie organizacyjne i finansowe na cele statutowe Towarzystwa.

Członkowie wspierający są zobowiązani do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał Towarzystwa.

Roczna składka członkowska wynosi 50 zł dla wszystkich członków zwyczajnych TBR.

Roczna składka członkowska dla emerytowanych pracowników nauki oraz doktorantów i młodych pracowników nauki (do 35 lat) wynosi 10 PLN.

Statut Towarzystwa Biologii Rozrodu