W dniu 9 września 2011 r. podczas VI Zjazdu TBR w Polańczyku odbędzie się Walne Zgromadzenie członków TBR.

Poniżej podajemy informacje szczegółowe dotyczące zgromadzenia:

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia członków TBR

Termin posiedzenia:

I termin - data 09.09.2011 r., godz. 17:00
II termin – data 09.09.2011 r., godz. 17:10

 

Miejsce:

Polańczyk, Hotel "Atrium", sala A

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania (prof. dr hab. S. Wołczyński)
 2. Wybór Prowadzącego zebranie, protokolanta i członków komisji skrutacyjnej
 3. Sprawozdanie z działalności ZG TBR (ref. dr hab. A. Blitek)
 4. Sprawozdanie finansowe (ref. prof. dr hab. G. Kotwica)
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Omówienie spraw czasopisma (ref. dr hab. R. Ciereszko, prof. UWM)
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 8. Omówienie proponowanych zmian w statucie TBR
 9. Głosowanie nad przyjęciem zmian w statucie TBR
 10. Wybory nowych władz TBR (Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna)
 11. Przedstawienie kandydatów i wybór członków honorowych TBR
 12. Wybór Kapituły Nagrody im. W. Bielańskiego
 13. Wybór Oddziału organizującego kolejny Zjazd TBR
 14. Wolne wnioski

Zarząd Główny TBR